หอกระจายข่าว/ระบบหอกระจายข่าว/หอกระจายข่าวไร้สาย/ระบบหอกระจายข่าวไร้สาย/ระบบเสียงตามสาย/ระบบเสียงไร้สาย/ระบบเสียงประกาศ/ระบบกระจายเสียง/ระบบหอกระจายเสียง

การแพร่ระบาดของ“โควิด-19” สร้างผลกระทบไปทั่วโลก มียอดผู้เสียชีวิต และผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน วิถีการดำเนินชิวิต ที่เปลี่ยนไปตามสถานะการณ์ และตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐเช่น การล็อกดาวน์ บังคับให้หยุดนิ่ง อยู่กับบ้าน ทำงานที่บ้าน ลดการเดินทาง ลดการจัดกิจกรรม ฯลฯ ประชาชนต้องปรับตัวเพื่อการดำเนินชีวิตในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ ‘นิวนอร์มัล(New Normal)

การติดตามข่าวสาร/มาตรการต่างๆจากหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นยิ่ง นอกจากเรื่องทำมาหากิน หรือการดำเนินชีวิตในประจำวัน ของบุคคล หรือประชาชนทั่วไป เช่นเดียวกับหน่วยงานของรัฐ และเอกชนเอง จำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ข้อมูลความรู้ มาตรการต่างๆ ให้ประชาชนในพื้นที่ หรือสมาชิกในหน่วยงานทราบ อย่างรวดเร็ว ทันที และทั่วถึง ซึ่งเดิมอาศัยระบบเสียงตามสาย หรือระบบหอกระจายข่าว ที่ติดตั้งจากหน่วยงานเทศบาล/อบต./บ้านผู้ใหญ่บ้าน หรือที่ทำการชุมชน หรือในหน่วยงาน ในการกระจายเสียง ณ วันนี้อาจไม่พียงพอกับการกระจายข่าวสารในยุค นิวนอร์มัลอีกต่อไป เนื่องจากการประกาศข่าวสาร ทำได้แค่เป็นช่วงบางเวลา และเกิดเสียงดังรบกวนการพักผ่อนของประชาชน อีกทั้งลำโพงที่ติดตั้งก็ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่อาจจะพลาดข่าวสารที่สำคัญไป หากไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ถึงแม้จะมีช่องทางสื่อโซเชียลอื่นก็ตาม แต่ก็ยังมีขีดจำกัดในหลายๆด้าน และไม่ทันต่อเหตุการณ์

ระบบกระจายเสียงวิถีชีวิตใหม่(New Normal Audio Broadcasting)

เป็นรูปแบบใหม่ของการกระจายเสียง และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ที่ช่วยแก้ปัญหาขีดจำกัดของการกระจายข่าวสารด้วยเสียงแบบเดิมๆ ดังต่อไปนี้

    • ช่วยเชื่อมโยงระบบกระจายเสียงจากส่วนกลาง เช่นจากศูนย์เผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงานรัฐ กระจายไปยังระบบเสียงตามสายของแต่ละหมู่บ้านได้โดยตรง ทำให้การกระจายข่าวสารทำได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง

    • สามารถประกาศ / ประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่เกิดเสียงรบกวนชาวบ้าน ทำให้การประกาศข่าวสาร วนซ้ำๆได้ตลอดเวลา สะดวก,ใช้งานง่าย,การกระจายข่าวสารทำได้รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์

    • รับฟังเสียงประกาศผ่านเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ ได้โดยตรง แม้ จะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ สะดวก , ไม่พลาดข่าวสารอีกต่อไป

    • รองรับการแจ้งเตือนผ่านไลน์กลุ่ม เมื่อมีการกระจายเสียง รู้ทันทีว่ามีการประกาศข่าว สะดวก , ไม่พลาดข่าวสารอีกต่อไป

    • รองรับการติดตั้งชุดลูกข่ายแบบเสียงไร้สาย เพื่อต่อใช้งานให้เสียงออกที่ลำโพง สะดวกไม่ต้องเดินสาย หรือติดตั้งบนยานพาหนะเคลื่อนที่ได้ ยืดหยุ่น ต่อการนำไปใช้งาน

    • ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ ระบบเสียงตามสาย/ระบบหอกระจายข่าว/ระบบเสียงไร้สายแบบใช้คลื่นวิทยุแบบเดิม และ ยืดหยุ่น ต่อการนำไปใช้งาน

    • ไม่ต้องขออนุญาตใช้คลื่นวิทยุ จาก กสทช. , ไม่มีการรบกวนของคลื่นความถี่ ,ไม่มีปัญหาเรื่องระยะทางไกล , ไม่ต้องตั้งเสาเครื่องส่ง

    • สัญญาณเสียงดัง ชัดเจน คุณภาพเสียงดีกว่าระบบเดิม

ตัวอย่างการนำไปใช้งานสำหรับหน่วยงานกรมการปกครอง/ปกครองส่วนท้องถิ่น/เทศบาล/อบต/หมู่บ้าน